Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym www.bewood.pl.

2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę: Bewood Boczkowski Fortuniak Spółka Jawna z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000894222; NIP 1182157971, będąca właścicielem i administratorem Serwisu;

3. Kontakt ze Sklepem: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info[@]bewood.pl lub pisemnie na ww. adres.

4. Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

a. Administrator – Bewood Boczkowski Fortuniak Spółka Jawna z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000894222; NIP 1182157971;
b. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
c. Formularz kontaktowy – Formularz dostępny na stronie internetowej www.bewood.pl umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą, w tym formularz kontaktowy dla współpracy;
d. Formularz zamówienia – Formularz dostępny na stronie internetowej www.bewood.pl umożliwiający złożenie zamówienia;
e. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
f. Konto Kupującego – oznaczony indywidualną nazwą (login – adres email) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach, nazywanego na stronie www.bewood.pl Moje Konto;
g. Kupujący – osoba fizyczna, nabywająca Produkty w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca Produkty w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży;
h. Ogólne Warunki Sprzedaży – warunki sprzedaży obowiązujące w umowach zawieranych między Sprzedawcą a osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dostępne pod adresem: […];
i. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą;
j. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów, znajdujący się pod adresem www.bewood.pl/regulamin;
k. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
l. Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem www.bewood.pl, prowadzący sprzedaż Produktów znajdujących się w jego ofercie;
m. Sprzedawca – Bewood Boczkowski Fortuniak Spółka Jawna z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000894222; NIP 118215797;
n. Strona – strona internetowa www.bewood.pl, poprzez którą Sklep prowadzi działalność;
o. Umowa – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
p. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę;
q. Zamówienie – złożenie przez Kupującego oświadczenia o zakupie Produktu oferowanego przez Sprzedawcę;

5. Zdjęcia i inne materiały zamieszczane na Stronie są własnością Sklepu lub innych osób prawnych i fizycznych, w uzgodnieniu ze Sklepem i podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów poza tzw. dozwolonym użytkiem na podstawie prawa autorskiego wymaga uprzedniej zgody Sklepu.
 
§ 2. Przedmiot działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna akcesoriów wykonanych z drewna, w szczególności do telefonów komórkowych i tabletów. Sprzedaż hurtowa dokonywana jest na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży. W celu złożenia zamówienia hurtowego konieczny jest kontakt na adres: info@bewood.pl.
2. Jednocześnie Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:
a. założenia i prowadzenia Konta Kupującego oraz 
b. udostępnienia Formularza kontaktowego oraz Formularza zamówienia, za pomocą którego Użytkownik może zamówić Produkty Sprzedawcy.
 
§ 3. Składanie zamówienia

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2. Sklep zastrzega, iż rzeczywisty wygląd Produktu przedstawionego na zdjęciu może się nieznacznie różnić od stanu przedstawionego na zdjęciach. Zdjęcia są jedynie materiałem poglądowym, w szczególności różnica pomiędzy kolorystyką drewna wskazaną na zdjęciu a rzeczywistą wyprodukowanych Produktów, nie stanowi podstaw do składania przez Kupującego jakichkolwiek reklamacji.

3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie procedury składania Zamówienia. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza, że zna treść Regulaminu i zgadza się na zawarcie Umowy ze Sprzedawcą na określonych w nim warunkach. Złożenie Zamówienia stanowi skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

5. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. 

6. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularza zamówienia, w którym Kupujący podaje następujące dane:
Imię Nazwisko / Adres wysyłki / Adres e-mail / Numer telefonu.

7. Potwierdzeniem złożenia przez Kupującego skutecznego Zamówienia jest wysłana na adres e-mail Kupującego odpowiedź ze Sklepu potwierdzająca przyjęcie Zamówienia.

8. Bez uprzedniej zgody Sklepu nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania Zamówienia w zakresie zakupionych Produktów, po finalnym wybraniu opcji „Złóż Zamówienie” w Formularzu zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info[@]bewood.pl. Nie wyłącza to uprawnienia Kupującego, o którym mowa w § 6 Regulaminu.

9. Realizacja Zamówienia (wysyłka Produktu) następuje niezwłocznie:
– po wpływie całej wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem;
– po wpływie całej kwoty na rachunek Sklepu w serwisie PayPal albo Przelewy24, w przypadku płatności internetowych;
– po złożeniu Zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

10. W każdym przypadku warunkiem jest dokonanie zapłaty całej należności wynikającej z Zamówienia, tj. ceny za zamówione Produkty oraz kosztów wysyłki zgodnie z wybraną opcją. Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty całej należności wynikającej Zamówienia.
 
§ 4. Płatności i dostawa

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
a. płatność przy odbiorze – za pobraniem,
b. zwykły przelew – dane do przelewu:

BANK: mBank S.A.
NAZWA FIRMY: Bewood Boczkowski Fortuniak Sp. J.
ADRES: ul. Parkowa 90, Wólka 05-083
KONTO KRAJOWE: 11 1140 2004 0000 3202 7730 1436
IBAN: PL11 1140 2004 0000 3202 7730 1436
SWIFT CODE: BREXPLPWMBK

c. płatności internetowe – poprzez następujące zewnętrzne systemy płatności 
i. PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
ii. Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.
iii. PayU, obsługiwany przez firme PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

3. W przypadku wyboru płatności internetowych, Kupujący będzie zobowiązany do podania serwisom PayPal albo Przelewy24 danych wymaganych do zrealizowania płatności.

4. Dokonanie płatności przez zewnętrzne systemy płatności odbywa się zgodnie z regulaminami oraz polityką prywatności każdego z tych podmiotów. 

5. Przed skorzystaniem z usług zewnętrznych systemów płatności, Kupujący ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz z polityką prywatności podmiotu, z którego usług zamierza skorzystać. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość wykonania usługi płatności internetowej, ani za prawidłowość przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych w związku z dokonywaniem płatności internetowej. 

6. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887.

7. Zakupiony Produkt wysyłany jest w ciągu od 2 do 5 dni roboczych.

8. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W przypadku częściowej niedostępności Produktów Kupujący decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane. W przypadku dokonania zapłaty Sklep zwróci Kupującemu niezwłocznie całą kwotę dotyczącą anulowanej części Zamówienia.

9. Zamówienie, za które płatność nie została dokonana przez Kupującego w terminie 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia będzie automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak realizacji Zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

10. Przesyłka z Produktem wysyłana jest zgodnie z § 3 pkt 9 powyżej. Wysyłka dokonywana jest niezwłocznie (zwykle 3 dni robocze). Ostateczny termin dostarczenia wynika z wybranej przez Kupującego opcji dostawy.

11. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) zgodnie z opcją wybraną przy składaniu Zamówienia. Przesyłki realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.

12. Szczegółowe koszty przesyłek, w zależności od wybranej opcji, wskazane są na Stronie.

13. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon lub Faktura VAT (według danych podanych przez Kupującego).

14. Sprzedawca, po uprzednim poinformowaniu Kupującego, zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy Kupujący dokona zakupu Produktu dostępnego w Sklepie, a z niezależnej od Sprzedawcy przyczyny, Produkt ten okaże się być niedostępny. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od daty dokonania Zakupu. W takim przypadku Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio kwoty.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

16. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Wszelkie koszty transportu, celne oraz wszelkie inne związane z doręczeniem Produktu poza teren Polski obciążają Kupującego.

17. Kupujący, który nie odbierze zamówionych Produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami nadania przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo Zamówienie zostanie anulowane. Kupujący, który nie odbierze zamówionych Produktów w przypadku pozostałych rodzajów płatności zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki. W przypadku kolejnego nie odebrania Zamówienie zostanie anulowane, z zachowaniem prawa Sklepu do obciążenia Kupującego kosztami wysyłek.

18. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
§ 5. Rejestracja 

1. Kupujący może skorzystać z opcji utworzenia i prowadzenia Konta Kupującego na Stronie. 

2. Utworzenie Konta Kupującego obywa się poprzez zaznaczenie opcji „Stworzyć konto?” pod Formularzem zamówienia oraz podanie hasła do konta. 

3. W celu zalogowania się w Sklepie Kupujący powinien podać login i hasło. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

4. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia Konta Kupującego, wysyłając wiadomość e-mail na adres info[@]bewood.pl.
 
§ 6. Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, w ciągu 14 dni ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia) pocztą elektroniczną pod adres info[@]bewood.pl lub pocztą na adres Sklepu:
Bewood sp. z o.o. sp.k. 
Sienkiewicza 113, 05-082 Stare Babice.

2. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na własny koszt na adres siedziby Sklepu.

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Sklep dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli Produkt spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania Sprzedawca, w ciągu 14 dni, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Zwrotu dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


 
§ 7. Reklamacja

1. Kupujący może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i roku od daty stwierdzenia wady Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od Umowy.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów należy składać poprzez formularz kontaktowy – www.bewood.pl/kontakt.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, numer Zamówienia (# numer), datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, rodzaj szkody, przybliżony rozmiar szkody i jej szacowana wartość, czas i miejsce wystąpienia szkody, pełną dokumentację zdjęciową niezbędną do ustalenia przyczyn powstania szkody, dane kontaktowe oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu.

5. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się Produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia Produktu wynikłe z przyczyn innych niż wady technologiczne w nich tkwiące. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. powstanie przebarwień i uszkodzeń Produktu spowodowanych ich niewłaściwym użytkowaniem;

b. różnorodność w odcieniach elementów drewnianych, ze względu na budowę drewna oraz właściwości technologiczne produkcji Produktu;

c. uszkodzenia Produktu w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od Sprzedawcy (pożar, powódź, zalanie, działanie osób trzecich itp.).

6. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od daty ich zgłoszenia.

7. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja.

8. Koszty poniesione przez Kupującego związane z odesłaniem reklamowanego Produktu, Sprzedawca zwraca po rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni na rachunek wskazany przez Kupującego.

9. W przypadku braku zasadności reklamacji, w szczególności w przypadku zgłoszenia wad, które powstały wyłącznie z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.
 
§ 8. Polityka prywatności

1. Bewood Boczkowski Fortuniak Spółka Jawna z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000894222; NIP 118215797, e-mail: info[@]bewood.pl. 

2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 

a. dane przekazane Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Formularza zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz 
b. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony, w tym zapisywane w plikach cookies. 

3. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

a. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, w tym rozpatrzenie reklamacji Produktu;
b. wykonania umowy (realizacji Zamówienia), świadczenia usług drogą elektroniczną (utworzenie i prowadzenie Konta Kupującego); 
c. marketingu własnych produktów Sprzedawcy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikiem, 
b. w przypadku, o którym mowa ust. 4 lit. b – niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi;
c. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c) – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów;
d. w przypadku podania innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, dla świadczenia usług drogą elektroniczną lub realizacji Zamówienia albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację Zamówień przez Sprzedawcę. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie (Poczta Polska, DPD), firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe. 

9. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.

§ 9. Polityka cookies

1. Dla wygody Użytkownika Sklep korzysta z plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca. 

2. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące ze Stroną, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy. Sprzedawca wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

Google Analytics – analiza zachowań użytkowników na Stronie

Czy wiesz, że:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony.
Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony lub podmioty z nim współpracujące.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Ciasteczka „sesyjne”
Są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
Ciasteczka „stałe”
Są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pamiętaj, że:

1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Jak wyłączyć ciasteczka?

1. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.

2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.

3. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.

A jak zarządzać ustawieniami cookies?

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE

W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno
Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność
W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies.
Klikamy na przycisk OK.
Chrome
W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.
Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane
W sekcji Prywatność> Ustawienia treści
W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”
Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox

W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik)
W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo
Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”
Opera
Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka
Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
Klikamy OK.
 
§ 10. Logi systemowe

1. Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, Strona zbiera zapytania HTTP kierowane do serwera Strony na podstawie analizy logów dostępowych.  

2. Do zbieranych informacji mogą należeć: adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

3. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Sprzedawcy.

4. Logi systemowe wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Strony, jak również w celach statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.
 
§ 11. Pozostałe postanowienia 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

2. W celu korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego: dostęp do sieci Internet, przeglądanie zasobów sieci Internet.

3. Użytkownicy mają prawo wnoszenia reklamacji w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowania Strony, w tym z funkcjonowaniem formularza zamówienia oraz Konta Kupującego, wysyłając reklamację na adres: info@bewood.pl.
 
§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 z późn. zm.) , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz RODO.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującym będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Data opublikowania regulaminu 31 maja 2018 r.
Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązujące w umowach zawieranych przez bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwaną dalej bewood) z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez bewood.

§ 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają: 

Sprzedawca – bewood sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa z siedzibą w Wólce.
Kupujący – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca nabywcą towarów oferowanych przez bewood.
Ogólne Warunki Sprzedaży, OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw wszystkich towarów oferowanych Kupującemu przez bewood. 
Towar – wyroby (w tym między innymi drewniane akcesoria do urządzeń mobilnych) produkowane i sprzedawane przez bewood na zamówienie Kupującego. 

§ 3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

§ 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

§ 5. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcę: www.bewood.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, jednokrotne przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach sprzedaży, zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania przez Sprzedawcę ich stosowania. 

II. Zawarcie umowy sprzedaży 

§ 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia. Zamówienie należy złożyć w sposób udokumentowany poprzez pocztę elektroniczną, lub poprzez tradycyjną formę pisemną. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego przyjęciu – w takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia Kupującego, że akceptuje modyfikację zamówienia. Brak potwierdzenia przez Kupującego akceptacji modyfikacji zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. Po zawarciu umowy sprzedaży Strony wyłączają możliwość odstąpienia od niej przez Kupującego. 

§ 7. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS. 

III. Reklamacje, odpowiedzialność za wady 

§ 8. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by wymagania dotyczące towarów zamawianych u Sprzedawcy oraz ich jakość i ilość określona w jego zamówieniu, odpowiadała stanowi faktycznemu.

§ 9. Kupujący zobowiązany jest do zbadania zakupionego towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu poprzez potwierdzenie odbioru na dokumencie WZ (liście przewozowym lub innym dokumencie potwierdzającym doręczenie towaru). W razie uwag dotyczących jakości dostarczonego towaru, Kupujący dokonuje stosownego zapisu na ww. dokumentach pod rygorem uznania, że uwag nie wnosi. 

§ 10. Zgłoszenia jakichkolwiek reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po ujawnieniu wad, przed poddaniem towaru użytkowaniu. 

§ 11. W przypadku każdej reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez bewood jest zachowanie przez Kupującego następujących zasad: 

1. Niezwłocznie zgłosić reklamację Sprzedawcy, przesyłając zgłoszenie reklamacyjne zawierające: 
a) przedmiot szkody/reklamacji, 
b) rodzaj szkody, 
c) przybliżony rozmiar szkody i jej szacowana wartość, 
d) czas i miejsce wystąpienia szkody, 
e) pełną dokumentację zdjęciową niezbędną do ustalenia przyczyn powstania szkody, 
g) dokładny opis i dokumentację zdjęciową z załadunku/rozładunku oraz rozpakowania reklamowanego towaru, 
h) kontakt do osoby zgłaszającej reklamację. 

2. O ile jest to możliwe, należy pozostawić miejsce powstania szkody w nienaruszonym stanie do czasu przybycia przedstawiciela Sprzedawcy lub/i likwidatora szkody z ramienia Ubezpieczyciela Sprzedawcy, o ile Sprzedawca wyraźnie nie ustali inaczej na piśmie.

3. Pozostawić uszkodzone opakowanie, towar do wglądu Sprzedającemu lub/i likwidatora szkody z ramienia Ubezpieczyciela Sprzedawcę, o ile Sprzedawca wyraźnie nie ustali inaczej na piśmie. 

4. Dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec zwiększeniu się rozmiarów szkody. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za powstałe wady. 

5. Udzielać Sprzedającemu wyjaśnień i wszelkiej pomocy potrzebnej dla ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody, a w szczególności umożliwić oględziny miejsca zdarzenia i przekazywać wszelkie dowody w sprawie oraz przedstawić dowody, jakich odpowiednio do stanu rzeczy może wymagać Sprzedawca lub jego Ubezpieczyciel. 

6. Niezwłocznie przesyłać Sprzedawcy odpisy wszelkich pism, orzeczeń i aktów związanych z faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody.

7. W przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, że zdarzenie nastąpiło na skutek popełnienia przestępstwa, zawiadomić odpowiednie organy ścigania. 

§ 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami badania kontrolnego wykonanego przez Sprzedawcę wraz z kosztami dojazdu do miejsca oględzin.

§ 13. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca może wymienić towar na wolny od wad albo, o ile to możliwe, wadę usunąć. 

§ 14. W razie powstania szkody w przedmiocie wykonanego towaru, potwierdzonego przez niezależnych ekspertów, Kupujący będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w polisie ubezpieczeniowej, którą objęty jest Sprzedawca. Powyższa odpowiedzialność zostaje wyłączona w przypadku, gdy szkoda powstała z winy Kupującego. 

§ 15. Zgłoszenie reklamacji lub powstanie szkody, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty Sprzedawcy całej kwoty ceny wskazanej w danym zamówieniu. 

IV. Dostawa, odbiory, terminy i koszty 

§ 16. Dostawa towaru zamówionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wystawionego przez Sprzedawcę, określającego również przybliżony termin dostawy.

§ 17. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru. 

§ 18. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również ryzyko opóźnienia lub niedostarczenia towaru, przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą przekazania towaru firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innym osobom lub firmom upoważnionym przez Kupującego do odbioru towaru, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu. 

§19. Kupujący ma obowiązek wskazania osoby odpowiedzialnej do odbioru towaru. Osoba ta jest zobowiązana do obecności i podpisania protokołu odbioru (WZ lub list przewozowy) podczas dostawy towaru. 

§20. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące dostaw, dokonywane drogą telefoniczną, muszą być, by były wiążące, potwierdzone w formie pisemnej (e-mail). 

§21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i/lub w wyniku przypadków losowych lub spowodowanych zdarzeniami siły wyższej. 
 
§ 22. Opóźnienie Sprzedawcy z wykonaniem danego zamówienia, nie przekraczające 5 dni roboczych w stosunku do terminu wskazanego w zamówieniu, nie jest traktowane jako naruszenie ustalonego terminu, ale wymaga poinformowania Kupującego o opóźnieniu. 

V. Warunki płatności, odstąpienie od umowy

§ 23. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w zamówieniu. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg. obowiązujących stawek. 

§ 24. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w zamówieniu lub, gdy termin ten nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego w zamówieniu lub, gdy cena nie została tam wskazana, na fakturze VAT.

§ 25. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru. Podwyżka ceny zamówienia nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych. 

§ 26. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. 

§ 27. Jeżeli Kupujący dopuszcza się opóźnienia z zapłatą ceny określonej w zamówieniu lub na fakturze VAT, Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją zamówienia (w tym również wydania towaru), do czasu dokonania przez Kupującego stosownych płatności.

§ 28. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 

§ 29. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wynikającymi z umów sprzedaży towarów. 

§ 30. Odstąpienie Kupującego od odbioru zamówionego towaru lub dokonywanie zmian w zamówieniu po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, nastąpić może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy w tym zakresie. W przypadku zmiany zamówienia lub wycofania zamówienia w całości lub częściowo za zgodą Sprzedawcy, Kupujący może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

§ 31. Kupujący nie ma prawa do odstąpiena od umowy w przypadku, gdy zamówienie dotyczy towarów wyprodukowanych przez Sprzedawcę według specyfikacji Kupującego. 

VI. Odpowiedzialność

§ 32. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia Towarów wynikłe z przyczyn innych niż wady technologiczne w nich tkwiące. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcę. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. powstanie przebarwień i uszkodzeń Towaru spowodowanych ich niewłaściwym użytkowaniem;
b. różnorodność w odcieniach elementów drewnianych, ze względu na budowę drewna oraz właściwości technologiczne produkcji Towaru;
c. uszkodzenia Towaru w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od Sprzedawcę (pożar, powódź, zalanie, działanie osób trzecich itp.). 
 
§ 33. Strony zgodnie postanawiają, iż odpowiedzialność Sprzedawcę wobec Kupującego, z jakiegokolwiek tytułu, ograniczona jest do kwoty ceny zapłaconej przez Kupującego za wykonanie danego zamówienia. 
VII. Zasady poufności 

§ 34. Strony traktują jako poufne warunki oraz wszelkie informacje uzyskane w trakcie i w związku z realizacją zawartych wzajemnych umów, z wyłączeniem informacji, które: 

1. stały się publicznie dostępne w inny sposób, niż w wyniku ujawnienia ich przez jedną ze stron umowy, 
2. były znane stronom przed zawarciem umowy, 
3. zostały ujawnione za zgodą stron. 

§ 35. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy pomiędzy stronami. 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 36. Kupujący potwierdza, iż Sprzedawca udzielił mu jasnych i zrozumiałych informacji wystarczających do prawidłowego wykorzystania Towarów, a także zapewnił odpowiednie warunki umożliwiające dokonanie wyboru drewna, z którego zamówiony Towar zostanie wykonany. Próbki wybranego przez Kupującego drewna nie odzwierciedlają w 100% rzeczywistego wyglądu Towarów, które zostaną wyprodukowane na podstawie danego zamówienia, co Kupujący w pełni akceptuje i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Zmiana kolorystyki Towaru w trakcie jego użytkowania, a także różnica pomiędzy kolorystyką drewna wskazaną na próbce a rzeczywistą w wyprodukowanych Towarach, nie stanowi podstaw do składania przez Kupującego jakichkolwiek reklamacji. 

§ 37. Do wszelkich umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcam a Kupującym zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 38. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałoby uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku, strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron. 

§ 39. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań. W razie niemożności zawarcia ugody, sądem właściwym do rozstrzygnięcia, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 40. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 31. maja 2018 roku.
 


POTRZEBUJESZ POMOCY?

Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji 
od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00

662 696 696
Koszt połączenia według taryfy operatora
Bezpieczne płatności:
Paczki dostarczają:
Sklep Bewood.pl prowadzony jest przez Bewood Boczkowski Fortuniak Spółka Jawna z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000894222; NIP 1182157971made with ♡ in poland Copyright © Bewood 2014-