Regulamin

Znajdziesz tu wszelkie informacje

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym  działającym pod adresem internetowym www.bewood.pl.

2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego: bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000703302; NIP 1182157971, będąca właścicielem i administratorem Serwisu;

Kontakt ze Sklepem: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info[@]bewood.pl lub pisemnie na ww. adres.

3. Użyte w Regulaminie  określenia posiadają następujące znaczenie:

Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem www.bewood.pl prowadzący sprzedaż Produktów znajdujących się w jego ofercie;

Strona – strona internetowa www.bewood.pl poprzez którą Sklep prowadzi działalność;

Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę;

Sprzedający – bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wólce ul. Parkowa 90, 05-083, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000703302; NIP 1182157971

Kupujący – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca Produkty w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży;

Konto Kupującego – oznaczony indywidualną nazwą (login – adres email) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych Zamówieniach, nazywanego na stronie www.bewood.pl Moje Konto;

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedającym;

Zamówienie – stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

Umowa – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu;

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów znajdujący się pod adresem www.bewood.pl/regulamin;

Ogólne Warunki Sprzedaży – obowiązują w umowach zawieranych z osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a dostępne pod adresem:

Formularz rejestracji – Formularz dostępny na stronie internetowej www.bewood.pl umożliwiający utworzenie Konta Kupującego;

Formularz zamówienia – Formularz dostępny na stronie umożliwiający złożenie zamówienia.

4. Zdjęcia i inne materiały zamieszczane na Stronie są własnością Sklepu lub innych osób prawnych i fizycznych, w uzgodnieniu ze Sklepem i podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów poza tzw. dozwolonym użytkiem na podstawie prawa autorskiego wymaga uprzedniej zgody Sklepu.

§ 2. Przedmiot działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna akcesoriów wykonanych z drewna, w szczególności do telefonów komórkowych i tabletów. Sprzedaż hurtowa dokonywana jest na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży. W celu złożenia zamówienia hurtowego konieczny jest kontakt na adres: info@bewood.pl.

§ 3. Składanie zamówienia

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa jest zawierana w momencie przyjęcia Zamówienia Kupującego.

2. Sklep zastrzega, iż rzeczywisty wygląd Produktu przedstawionego na zdjęciu może się nieznacznie różnić od stanu przedstawionego na zdjęciach. Zdjęcia są jedynie materiałem poglądowym,w szczególności różnica pomiędzy kolorystyką drewna wskazaną na zdjęciu a rzeczywistą w wyprodukowanych Produktów, nie stanowi podstaw do składania przez Kupującego jakichkolwiek reklamacji.

3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie procedury składania Zamówienia. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza, że zna treść Regulaminu i zgadza się na zawarcie Umowy ze Sprzedającym na określonych w nim warunkach. Złożenie Zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

6. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularza zamówienia, w którym Kupujący podaje następujące dane:

Imię Nazwisko / Adres wysyłki / Adres e-mail / Numer telefonu

W przypadku płatności internetowych Kupujący podaje również dane niezbędne do zrealizowania płatności.

Kupujący ma obowiązek ochrony hasła oraz innych podawanych danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie do kontaktów ze Sklepem.

7. Potwierdzeniem złożenia przez Kupującego skutecznego Zamówienia jest wysłana na adres e-mail Kupującego  odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

8. Bez uprzedniej zgody Sklepu nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania Zamówienia w zakresie zakupionych Produktów, po finalnym wybraniu opcji „Złóż Zamówienie” w Formularzu zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info[@]bewood.pl.

9.  Realizacja Zamówienia (wysyłka Produktu) następuje niezwłocznie:
– po wpływie całej wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem;

– po wpływie całej kwoty na rachunek Sklepu w serwisie PayPal, Przelewy24, w przypadku płatności internetowych;

– po złożeniu Zamówienia w przypadku wyboru  opcji „za pobraniem”.

W każdym przypadku warunkiem jest dokonanie zapłaty całej należności wynikającej z Zamówienia tj. ceny za zamówione Produkty oraz kosztów wysyłki zgodnie z wybraną opcją. Produkt pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty całej należności wynikającej Zamówienia.

§ 4. Płatności i dostawa

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

– płatność przy odbiorze – za pobraniem,

– zwykły przelew – dane do przelewu:

BANK: mBank S.A.

NAZWA FIRMY: bewood Sp. z o.o. Sp. k.

ADRES: Ul. Parkowa 90, Wólka 05-083

KONTO KRAJOWE: 11 1140 2004 0000 3202 7730 1436

IBAN: PL11 1140 2004 0000 3202 7730 1436

SWIFT CODE: BREXPLPWMBK

– płatności internetowe –  PayPal, Przelewy24.

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Zakupiony Produkt wysyłany jest w ciągu od 2 do 5 dni roboczych.

4. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W przypadku częściowej niedostępności Produktów Kupujący decyduje czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. W przypadku dokonania zapłaty Sklep zwróci Kupującemu niezwłocznie całą kwotę dotyczącą anulowanego Zamówienia.

5. Zamówienie, za które płatność nie została dokonana przez Kupującego w terminie 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia będzie automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sprzedającego  za brak realizacji Zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.

6. Przesyłka z Produktem wysyłana jest zgodnie z § 3 pkt 9 powyżej. Wysyłka dokonywana jest niezwłocznie (zwykle 3 dni robocze). Ostateczny termin dostarczenia wynika z wybranej przez Kupującego opcji dostawy.

7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), zgodnie z opcją wybraną przy składaniu Zamówienia. Przesyłki realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej.

Szczegółowe koszty przesyłek, w zależności od wybranej opcji, wskazane są na Stronie.

8. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon lub Faktura VAT (według danych podanych przez Kupującego).

9. Sprzedający po uprzednim poinformowaniu Kupującego zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy Kupujący dokona zakupu Produktu dostępnego w Sklepie, a z niezależnej od Sprzedającego przyczyny, Produkt ten okaże się być niedostępny. W takim przypadku Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio kwoty.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

11. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Wszelkie koszty transportu, celne oraz wszelkie inne związane z doręczeniem towaru poza teren Polski obciążają Kupującego.

12. Kupujący, który nie odbierze  zamówionych Produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo Zamówienie zostanie anulowane. Kupujący, który nie odbierze  zamówionych Produktów w przypadku pozostałych rodzajów płatności  zostanie obciążony kosztami ponownej  przesyłki. W przypadku kolejnego nie odebrania Zamówienie zostanie anulowane, z zachowaniem prawa Sklepu do obciążenia Kupującego kosztami wysyłek.

13. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 5. Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący, będący Konsumentem, w ciągu 14 dni ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia) pocztą elektroniczną pod adres info[@]bewood.pl lub pocztą na adres Sklepu:

bewood

Sienkiewicza 113, 05-082 Stare Babice

2. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na własny koszt na adres siedziby Sklepu.

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Sklep dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli Produkt spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania Sprzedający, w ciągu 14 dni, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Zwrotu dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 6. Reklamacja

1. Kupujący może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi.

2. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i roku od daty stwierdzenia wady Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od Umowy.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów należy składać poprzez formularz kontaktowy – www.bewood.pl/kontakt .

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, numer Zamówienia (# numer), datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, rodzaj szkody, przybliżony rozmiar szkody i jej szacowana wartość, czas i miejsce wystąpienia szkody, pełną dokumentację zdjęciową niezbędną do ustalenia przyczyn powstania szkody, dane kontaktowe oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu.

5. Sprzedający nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się Produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia Towarów wynikłe z przyczyn innych niż wady technologiczne w nich tkwiące. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
a. powstanie przebarwień i uszkodzeń Towaru spowodowanych ich niewłaściwym użytkowaniem;
b. różnorodność w odcieniach elementów drewnianych, ze względu na budowę drewna oraz właściwości technologiczne produkcji Towaru;
c. uszkodzenia Towaru w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od Sprzedającego (pożar, powódź, zalanie, działanie osób trzecich itp.).

6. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od daty ich zgłoszenia.

7. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja.

8. Koszty poniesione przez Kupującego związane z odesłaniem reklamowanego Produktu, Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni na rachunek wskazany przez Kupującego.

9. W przypadku braku zasadności reklamacji, w szczególności w przypadku zgłoszenia wad, które powstały wyłącznie z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

§ 7. Polityka prywatności

1. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie BeWood oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

3. Każdy rejestrujący się Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz informacji handlowych o nowych produktach, promocjach itp.

4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Kupującego o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6. Dla wygody Użytkownika Sklep korzysta z plików cookies.

Czy wiesz, że:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony.

Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony lub podmioty z nim współpracujące.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Ciasteczka „sesyjne”

Są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

Ciasteczka „stałe”

Są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pamiętaj, że:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Strona  korzysta z ciasteczek. Jeśli Użytkownik nie chce pobierać tych plików , musi zmienić ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).

Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.

A jak zarządzać ustawieniami cookies?

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE

W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno

Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność

W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies.

Klikamy na przycisk OK.

Chrome

W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.

Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane

W sekcji Prywatność> Ustawienia treści

W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”

Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox

W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik)

W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo

Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”

Opera

Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka

Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”

Klikamy OK

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującym będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014 r.

Zaufali nam
Zaufali nam

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER I ODBIERZ RABAT
10%
NA ZAKUPY

ZAPISZ SIĘ A OTRZYMASZ:
→ RABAT NA PIERWSZE ZAKUPY!
→ INFORMACJE O NOWOŚCIACH
→ INDYWIDUALNĄ OFERTĘ
→ NIE PRZEGAPISZ ŻADNEJ PROMOCJI

ZAPISUJĄC SIĘ WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.