Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązujące w umowach zawieranych przez bewood Maciej Boczkowski z siedzibą w Wólce z osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce (Polska).
§ 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
Sprzedający – bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce.
Kupujący – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca nabywcą towarów oferowanych przez bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce.
Ogólne Warunki Sprzedaży, OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw wszystkich towarów oferowanych Kupującemu przez bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce.
Towar – wyroby (w tym między innymi drewniane akcesoria do urządzeń mobilnych) produkowane i sprzedawane przez bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce na zamówienie Kupującego.
§ 3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
§ 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
§ 5. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego: www.bewood.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, jednokrotne przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży, uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach sprzedaży, zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania przez Sprzedającego ich stosowania.
II. Zawarcie umowy sprzedaży
§ 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia. Zamówienie należy złożyć w sposób udokumentowany poprzez pocztę elektroniczną, lub poprzez tradycyjną formę pisemną. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego przyjęciu – w takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia Kupującego, że akceptuje modyfikację zamówienia. Brak potwierdzenia przez Kupującego akceptacji modyfikacji zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszlkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. Po zawarciu umowy sprzedaży Strony wyłączają możliwość odstąpienia od niej przez Kupującego.
§ 7. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS.
III. Reklamacje, odpowiedzialność za wady
§ 8. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by wymagania dotyczące towarów zamawianych u Sprzedającego oraz ich jakość i ilość określona w jego zamówieniu, odpowiadała stanowi faktycznemu i jego potrzebom.
§ 9. Kupujący zobowiązany jest do zbadania zakupionego towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu poprzez potwierdzenie odbioru na dokumencie WZ (liście przewozowym lub innym dokumencie potwierdzającym doręczenie towaru). W razie uwag dotyczących jakości dostarczonego towaru, Kupujący dokonuje stosownego zapisu na ww. dokumentach pod rygorem uznania, że uwag nie wnosi.
§ 10. Zgłoszenia jakichkolwiek reklamacji należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po ujawnieniu wad, przed poddaniem towaru użytkowaniu.
§ 11. W przypadku każdej reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez bewood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce jest zachowanie przez Kupującego następujących zasad:
1. Niezwłocznie zgłosić reklamację Sprzedającemu, przesyłając zgłoszenie reklamacyjne zawierające:
a) przedmiot szkody/reklamacji,
b) rodzaj szkody,
c) przybliżony rozmiar szkody i jej szacowana wartość,
d) czas i miejsce wystąpienia szkody,
e) pełną dokumentację zdjęciową niezbędną do ustalenia przyczyn powstania szkody,
g) dokładny opis i dokumentację zdjęciową z załadunku/rozładunku oraz rozpakowania reklamowanego towaru,
h) kontakt do osoby zgłaszającej reklamację.
2. O ile jest to możliwe, należy pozostawić miejsce powstania szkody w nienaruszonym stanie do czasu przybycia przedstawiciela Sprzedającego lub/i likwidatora szkody z ramienia Ubezpieczyciela Sprzedającego, o ile Sprzedający wyraźnie nie ustali inaczej na piśmie.
3. Pozostawić uszkodzone opakowanie, towar do wglądu Sprzedającemu lub/i likwidatora szkody z ramienia Ubezpieczyciela Sprzedającego, o ile Sprzedający wyraźnie nie ustali inaczej na piśmie.
4. Dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec zwiększeniu się rozmiarów szkody. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za powstałe wady.
5. Udzielać Sprzedającemu wyjaśnień i wszelkiej pomocy potrzebnej dla ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody, a w szczególności umożliwić oględziny miejsca zdarzenia i przekazywać wszelkie dowody w sprawie oraz przedstawić dowody, jakich odpowiednio do stanu rzeczy może wymagać Sprzedający lub jego Ubezpieczyciel.
6. Niezwłocznie przesyłać Sprzedającemu odpisy wszelkich pism, orzeczeń i aktów związanych z faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody.
7. W przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, że zdarzenie nastąpiło na skutek popełnienia przestępstwa, zawiadomić odpowiednie organy ścigania.
§ 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami badania kontrolnego wykonanego przez Sprzedającego wraz z kosztami dojazdu do miejsca oględzin.
§ 13. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający może wymienić towar na wolny od wad albo o ile to możliwe wadę usunąć.
§ 14. W razie powstania szkody w przedmiocie wykonanego towaru, potwierdzonego przez niezależnych ekspertów, Kupujący będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w polisie ubezpieczeniowej, którą objęty jest Sprzedający. Powyższa odpowiedzialność zostaje wyłączona w przypadku, gdy szkoda powstała z winy Kupującego.
§ 15. Zgłoszenie reklamacji lub powstanie szkody, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty Sprzedającemu całej kwoty ceny wskazanej w danym zamówieniu.
IV. Dostawa, odbiory, terminy i koszty
§ 16. Dostawa towaru zamówionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wystawionego przez Sprzedającego, określającego również przybliżony termin dostawy.
§ 17. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedającego o gotowości towaru do odbioru.
§ 18. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również ryzyko opóźnienia lub niedostarczenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą przekazania towaru firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innym osobom lub firmom upoważnionym przez Kupującego do odbioru towaru, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
§19. Kupujący ma obowiązek wskazania osoby odpowiedzialnej do odbioru towaru. Osoba ta jest zobowiązana do obecności i podpisania protokołu odbioru (WZ lub list przewozowy) podczas dostawy towaru.
§20. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące dostaw, dokonywane drogą telefoniczną, muszą być, by były wiążące, potwierdzone w formie pisemnej (e-mail).
§21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i/lub w wyniku przypadków losowych lub spowodowanych zdarzeniami siły wyższej.

§ 22. Opóźnienie Sprzedającego z wykonaniem danego zamówienia, nie przekraczające 5 dni roboczych w stosunku do terminu wskazanego w zamówieniu nie jest traktowane jako naruszenie ustalonego terminu, ale wymaga poinformowania Kupującego o opóźnieniu.
V. Warunki płatności, odstąpienie od umowy
§ 23. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w zamówieniu. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powięszkone zostaną o podatek od towarów i usług wg. obowiązujących stawek.
§ 24. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w zamówieniu lub, gdy termin ten nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego wskazaną w zamówieniu lub, gdy cena nie została tam wskazana, na fakturze VAT.
§ 25. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, takie jak np. Podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru. Podwyżka ceny zamówienia nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementow cenotwórczych.
§ 26. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.
§ 27. Jeżeli Kupujący dopuszcza się opóźnienia z zapłatą ceny określonej w zamówieniu lub na fakturze VAT, Sprzedający może powstrzymać się z realizacją zamówienia (w tym również wydania towaru), do czasu dokonania przez Kupującego stosownych płatności.
§ 28. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
§ 29. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego wynikających z umów sprzedaży towarów.
§ 30. Odstąpienie Kupującego od odbioru zamówionego towaru lub dokonywanie zmian w zamówieniu po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego, nastąpić może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego w tym zakresie. W przypadku zmiany zamówienia lub wycofania zamówienia w całości lub częściowo za zgodą Sprzedającego, Kupujący może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
§ 31. Kupujący nie ma prawa do odstąpiena od umowy w przypadku gdy zamówienie dotyczy towarów wyprodukowanych przez Sprzedającego według specyfikacji Kupującego.
VI. Odpowiedzialność
§ 32. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia Towarów wynikłe z przyczyn innych niż wady technologiczne w nich tkwiące. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
a. powstanie przebarwień i uszkodzeń Towaru spowodowanych ich niewłaściwym użytkowaniem;
b. różnorodność w odcieniach elementów drewnianych, ze względu na budowę drewna oraz właściwości technologiczne produkcji Towaru;
c. uszkodzenia Towaru w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od Sprzedającego (pożar, powódź, zalanie, działanie osób trzecich itp.).

§ 33. Strony zgodnie postanawiają, iż odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, z jakiegokolwiek tytułu, ograniczona jest do kwoty ceny zapłaconej przez Kupujacego za wykonanie danego zamówienia.
VII. Zasady poufności
§ 34. Strony traktują jako poufne warunki oraz wszelkie informacje uzyskane w trakcie i w związku z realizacją zawartych wzajemnych umów, z wyłączeniem informacji, które:
1. stały się publicznie dostępne w inny sposób, niż w wyniku ujawnienia ich przez jedną ze stron umowy,
2. były znane stronom przed zawarciem umowy,
3. zostały ujawnione za zgodą stron.
§ 35. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy pomiędzy stronami.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 36. Kupujący potwierdza, iż Sprzedający udzielił mu jasnych i zrozumiałych informacji wystarczających do prawidłowego wykorzystania Towarów, a także zapewnił odpowiednie warunki umożliwiające dokonanie wyboru drewna, z którego zamówiony Towar zostanie wykonany. Próbki wybranego przez Kupującego drewna nie odzwierciedlają w 100% rzeczywistego wyglądu Towarów, które zostaną wyprodukowane na podstawie danego zamówienia, co Kupujący w pełni akceptuje i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Zmiana kolorystyki Towaru w trakcie jego użytkowania, a także różnica pomiędzy kolorystyką drewna wskazaną na próbce a rzeczywistą w wyprodukowanych Towarach, nie stanowi podstaw do składania przez Kupującego jakichkolwiek reklamacji.
§ 37. Do wszelkich umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 38. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałoby uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku, strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron.
§ 39. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań. W razie niemożności zawarcia ugody, sądem właściwym do rozstrzygnięcia, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 40. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem […] roku

Zaufali nam
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI GWARANTUJĄ
PACZKI DOSTARCZAJĄ

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER I ODBIERZ
10 ZŁ
NA ZAKUPY

ZAPISZ SIĘ A OTRZYMASZ:
→ RABAT NA PIERWSZE ZAKUPY!
→ INFORMACJE O NOWOŚCIACH
→ INDYWIDUALNĄ OFERTĘ
→ NIE PRZEGAPISZ ŻADNEJ PROMOCJI

ZAPISUJĄC SIĘ WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.